Tafsiirka Quraanka Sh. Nuur Cali Jamac

 

Tafsiirka Quraanka

No. Magaca Suuradda Casharo Dhegeyso
1 Tafsiir Surah Al-Fatihah 1 Cashar Halkan Riix
2 Tafsiir Surah Al-Baqara 35 Cashar Halkan Riix
3 Tafsiir Surah Aala-Cimraan 14 Cashar Halkan Riix
4 Tafsiir Surah Al-Nisaa 23 Cashar Halkan Riix
5 Tafsiir Surah Al-Ma’idah 20 Cashar Halkan Riix
6 Tafsiir Surah Al-Ancaam 15 Cashar Halkan Riix
7 Tafsiir Surah Al-Acraaf 13 Cashar Halkan Riix
8 Tafsiir Surah Al-Anfaal 7 Cashar Halkan Riix
9 Tafsiir Surah At-Towbah 16 Cashar Halkan Riix
10 Tafsiir Surah Yuunus 8 Cashar Halkan Riix
11 Tafsiir Surah Huud 9 Cashar Halkan Riix
12 Tafsiir Surah yuusuf 9 Cashar Halkan Riix
13 Tafsiir Surah Al-Racdi 4 Cashar Halkan Riix
14 Tafsiir Surah Ibraahiim 3 Cashar Halkan Riix
15 Tafsiir Surah Al-Xijri 3 Cashar Halkan Riix
16 Tafsiir Surah Al-Naxli 11 Cashar Halkan Riix
17 Tafsiir Surah Al-Israa 10 Cashar Halkan Riix
18 Tafsiir Surah Al-Kahf 8 Cashar Halkan Riix
19 Tafsiir Surah Maryam 5 Cashar Halkan Riix
20 Tafsiir Surah Dhaahaa 6 Cashar Halkan Riix
21 Tafsiir Surah Al-Anbiyaa’ 5 Cashar Halkan Riix
22 Tafsiir Surah Al-Xajj 6 Cashar Halkan Riix
23 Tafsiir Surah Al-Mu’minuun 5 Cashar Halkan Riix
24 Tafsiir Surah An-Nuur 10 Cashar Halkan Riix
25 Tafsiir Surah Al-Furqaan 5 Cashar Halkan Riix
26 Tafsiir Surah Ash-Shucaraa’ 5 Cashar Halkan Riix
27 Tafsiir Surah Al-Naml 5 Cashar Halkan Riix
28 Tafsiir Surah Al-Qasas 5 Cashar Halkan Riix
29 Tafsiir Surah Al-Cankabuut 3 Cashar Halkan Riix
30 Tafsiir Surah Ar-Ruum 3 Cashar Halkan Riix
31 Tafsiir Surah Luqmaan 2 Cashar Halkan Riix
32 Tafsiir Surah As-Sajdah 1 Cashar Halkan Riix
33 Tafsiir Surah Al-Axzaab 9 Cashar Halkan Riix
34 Tafsiir Surah Saba’ 3 Cashar Halkan Riix
35 Tafsiir Surah Faadhir 3 Cashar Halkan Riix
36 Tafsiir Surah Yaasiin 3 Cashar Halkan Riix
37 Tafsiir Surah As-Saaffaat 3 Cashar Halkan Riix
38 Tafsiir Surah Saad 3 Cashar Halkan Riix
39 Tafsiir Surah Al-Zumar 6 Cashar Halkan Riix
40 Tafsiir Surah Ghaafir 5 Cashar Halkan Riix
41 Tafsiir Surah Fussilat 4 Cashar Halkan Riix
42 Tafsiir Surah Ash-Shuuraa 4 Cashar Halkan Riix
43 Tafsiir Surah Az-Zukhruf 5 Cashar Halkan Riix
44 Tafsiir Surah Ad-Dukhaan 2 Cashar Halkan Riix
45 Tafsiir Surah Al-Jaathiyah 3 Cashar Halkan Riix
46 Tafsiir Surah Al-Axqaaf 4 Cashar Halkan Riix
47 Tafsiir Surah Muxammad 2 Cashar Halkan Riix
48 Tafsiir Surah Al-Fatx 3 Cashar Halkan Riix
49 Tafsiir Surah Al-Xujjuraat 2 Cashar Halkan Riix
50 Tafsiir Surah Qaaf 2 Cashar Halkan Riix
51 Tafsiir Surah Ad-Daariyaat 1 Cashar Halkan Riix
52 Tafsiir Surah Adh-Dhuur 1 Cashar Halkan Riix
53 Tafsiir Surah An-Najm 3 Cashar Halkan Riix
54 Tafsiir Surah Al-Qamar 1 Cashar Halkan Riix
55 Tafsiir Surah Ar-Raxmaan 2 Cashar Halkan Riix
56 Tafsiir Surah Al-Waaqicah 2 Cashar Halkan Riix
57 Tafsiir Surah Al-Xadiid 3 Cashar Halkan Riix
58 Tafsiir Surah Al-Mujaadalah 2 Cashar Halkan Riix
59 Tafsiir Surah Al-Xashr 3 Cashar Halkan Riix
60 Tafsiir Surah Al-Mumtaxinah 3 Cashar Halkan Riix
61 Tafsiir Surah As-Saff 1 Cashar Halkan Riix
62 Tafsiir Surah Al-Jumucah 1 Cashar Halkan Riix
63 Tafsiir Surah Al-Munaafiquun 1 Cashar Halkan Riix
64 Tafsiir Surah At-Taghaabun 1 Cashar Halkan Riix
65 Tafsiir Surah Adh-Dhalaaq 1 Cashar Halkan Riix
66 Tafsiir Surah At-Taxriim 1 Cashar Halkan Riix
67 Tafsiir Surah Al-Mulk 1 Cashar Halkan Riix
68 Tafsiir Surah Al-Qalam 1 Cashar Halkan Riix
69 Tafsiir Surah Al-Xaaqqah 1 Cashar Halkan Riix
70 Tafsiir Surah Al-Macaarij 1 Cashar Halkan Riix
71 Tafsiir Surah Nuux 1 Cashar Halkan Riix
72 Tafsiir Surah Al-Jinn 1 Cashar Halkan Riix
73 Tafsiir Surah Al-Muzzammil 1 Cashar Halkan Riix
74 Tafsiir Surah Al-Muddaththir 1 Cashar Halkan Riix
75 Tafsiir Surah Al-Qiyaamah 1 Cashar Halkan Riix
76 Tafsiir Surah Al-Insaan 1 Cashar Halkan Riix
77 Tafsiir Surah Al-Mursalaat 1 Cashar Halkan Riix
78 Tafsiir Surah An-Naba’ 1 Cashar Halkan Riix
79 Tafsiir Surah An-Naazicaat 1 Cashar Halkan Riix
80 Tafsiir Surah Cabasa 1 Cashar Halkan Riix
81 Tafsiir Surah At-Takwiir 1 Cashar Halkan Riix
82 Tafsiir Surah Al-Infidhaar 1 Cashar Halkan Riix
83 Tafsiir Surah Al-Mudhaffifiin 1 Cashar Halkan Riix
84 Tafsiir Surah Al-Inshiqaaq 1 Cashar Halkan Riix
85 Tafsiir Surah Al-Buruuj 1 Cashar Halkan Riix
86 Tafsiir Surah Adh-Dhaariq 1 Cashar Halkan Riix
87 Tafsiir Surah Al-Aclaa 1 Cashar Halkan Riix
88 Tafsiir Surah Al-Ghaashiyah 1 Cashar Halkan Riix
89 Tafsiir Surah Al-Fajr 1 Cashar Halkan Riix
90 Tafsiir Surah Al-Balad 1 Cashar Halkan Riix
91 Tafsiir Surah Ash-Shams 1 Cashar Halkan Riix
92 Tafsiir Surah Al-Layl 1 Cashar Halkan Riix
93 Tafsiir Surah Ad-Duxaa 1 Cashar Halkan Riix
94 Tafsiir Surah Ash-Sharx 1 Cashar Halkan Riix
95 Tafsiir Surah At-Tiin 1 Cashar Halkan Riix
96 Tafsiir Surah Al-Calaq 1 Cashar Halkan Riix
97 Tafsiir Surah Al-Qadr 1 Cashar Halkan Riix
98 Tafsiir Surah Al-Bayyinah 1 Cashar Halkan Riix
99 Tafsiir Surah Az-Zalzalah 1 Cashar Halkan Riix
100 Tafsiir Surah Al-Caadiyaat 1 Cashar Halkan Riix
101 Tafsiir Surah Al-Qaaricah 1 Cashar Halkan Riix
102 Tafsiir Surah Al-Takaathur 1 Cashar Halkan Riix
103 Tafsiir Surah Al-Casr 1 Cashar Halkan Riix
104 Tafsiir Surah Al-Humazah 1 Cashar Halkan Riix
105 Tafsiir Surah Al-Fiil 1 Cashar Halkan Riix
106 Tafsiir Surah Quraysh 1 Cashar Halkan Riix
107 Tafsiir Surah Al-Maacuun 1 Cashar Halkan Riix
108 Tafsiir Surah Al-Kawthar 1 Cashar Halkan Riix
109 Tafsiir Surah Al-Kaafiruun 1 Cashar Halkan Riix
110 Tafsiir Surah An-Nasr 1 Cashar Halkan Riix
111 Tafsiir Surah Al-Masad 1 Cashar Halkan Riix
112 Tafsiir Surah Al-Ikhlaas 1 Cashar Halkan Riix
113 Tafsiir Surah Al-Falaq 1 Cashar Halkan Riix
114 Tafsiir Surah An-Naas 1 Cashar

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.